Τσερκεζίδης - Recycle
info@tserkezidisrecycle.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

Η ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε. παρέχει πλήρη ενημέρωση στους συνεργαζόμενους διαχειριστές σε θέματα που αφορούν: τη διαλογή των αποβλήτων στο χώρο που παράγονται, με σκοπό την διευκόλυνση επεξεργασίας τους και τη μείωση κόστους διαχείρισης για τον διαχειριστή, τον παραγωγό και την μονάδα τη συλλογή και την ασφαλή μεταφορά των ΑΕΚΚ από την πηγή σε χώρο αποθήκευσης και στην συνέχεια στην μονάδα επεξεργασίας ή απευθείας από την πηγή στην μονάδα την προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών και την καταλληλότητα αυτών, ανάλογα με το έργο που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς σχετικά με την ορθή διαχείριση ΑΕΚΚ που προέρχονται από δημόσια έργα ή από ιδιώτες και εντάσσονται στα πλαίσια συλλογής ογκωδών αντικειμένων.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.Ε.Κ

 

Η ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μονάδες επεξεργασίας, όσον αφορά στην βελτιστοποίηση των μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης που εφαρμόζονται από την εκάστοτε μονάδα, με σκοπό την αξιοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού εισερχόμενων αποβλήτων, με περιορισμό των προς διάθεση ποσοτήτων και παράλληλα τη δημιουργία νέας κατηγορίας προϊόντων και την παραγωγή υψηλής ποιότητας και καθαρότητας ανακυκλωμένων υλικών.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

 

Η ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε. παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας όλων των εργασιών και διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν: την διαλογή στην πηγή παραγωγής τους, την συλλογή των αποβλήτων και την μεταφορά τους στις συνεργαζόμενες μονάδες. Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τους διαχειριστές των ΑΕΚΚ.